No4218女神杨晨晨Yome独特情趣皮衣露黑色三点式内衣惹火诱惑写真96P杨晨晨秀人网

No4218女神杨晨晨Yome独特情趣皮衣露黑色三点式内衣惹火诱惑写真96P杨晨晨秀人网

始之有经,从五行生。日有所思,夜必谵语。

手足寒冷为四逆,冷至肘膝为厥,由阳气内陷,不与阴气相顺接也。若汗出而热不退,或为风,或为湿,或风湿相搏,或风温不解,切勿专用发表之药。

十二十三,卯时月到戌宫,自戌加卯,递数至辰位逢酉,故月生于辰。壮热饮汤,为津液亏,里之虚热也;壮热饮水,为内火炽,里之实热也。

 若火与咸俱令在地,动植之物,悉皆泯矣。 故辛者散东方之气散,宜辛而反酸,是震中有兑也。

初五初六日,卯时月在丑,以丑加卯,顺数至申时在午位,故申时潮。数脉气热,其阴必虚,若因风火,则为有余。

盖造历始于冬至,察天气也,候花信之风。月断病多,六脉不病,亦为有子。

Leave a Reply